Bel ons Stel je vraag

Algemene voorwaarden

De volledige versie van de Algemene Voorwaarden van De Websmid BV vindt u hier.

Onderstaand volgen enkele specifieke punten uit bovenstaande link naar volledige voorwaarden:

 • Na oplevering en betaling van het volledige factuurbedrag bent u de eigenaar van de website. U huurt deze niet en u zit derhalve niet vast aan periodieke betalingen.
 • Support, garantie, uitleg en kleine aanpassingen zijn kosteloos tot vier weken na de technische oplevering van een nieuwe website of webshop.
 • De Websmid is, na goedkeuring van het design, doorgaans binnen 2-4 weken klaar met de afgesproken werkzaamheden exclusief de ontwikkeling van bijzondere modules/koppelingen, het vullen van de website en wachttijd m.b.t. op terugkoppeling, info of materiaal van de klant.
 • Eventuele maatwerkzaamheden worden periodiek, naar gelang van bestede uren, gefactureerd, zonder dat het project als geheel afgerond hoeft te zijn.
 • Klant is gerechtigd een lopende opdracht in te trekken indien openstaande facturen en uitgevoerde werkzaamheden geheel zijn vergoed vermeerderd met een kostentoeslag van € 500.
 • Het intrekken van een lopende opdracht, ook als is de oplevertermijn overschreden, geeft geen recht tot restitutie, kwijting van openstaande facturen en/of nog te factureren uren die al wel gemaakt zijn.
 • Voorafgaand wordt, na goedkeuring van het design, een aanbetalingsfactuur gestuurd van € 1.250 (bij webshops) en € 500 (bij websites).
 • Indien de doorlooptijd van werkzaamheden langer is dan 4 weken, dan kunnen de werkzaamheden in meerdere delen worden gefactureerd.
 • Indien facturen niet binnen de betaaltermijn worden voldaan, ongeacht de reden, is De Websmid gerechtigd alle werkzaamheden en diensten op te schorten totdat de facturen zijn voldaan.
 • Alle vermelde tarieven zijn exclusief BTW.
 • De betaaltermijn van onze facturen is twee weken.
 • Bezwaren en reclamaties over de factuur dienen binnen de betaaltermijn van twee weken plaats te vinden.
 • Reclamaties ten aanzien van de kwaliteit van geleverde diensten en producten dienen binnen vier weken worden ingediend.
 • Contante betalingen worden niet geaccepteerd, uitsluitend per bank.
 • Reclameren
 • Werkzaamheden die niet in de offerte zijn gespecificeerd worden, tenzij anders afgesproken, o.b.v. uurtarief (€ 95) verrekend. Deze worden door De Websmid op de factuur gespecificeerd o.b.v. de werkelijk gemaakte (extra) uren.
 • Het plaatsen van content is, tenzij anders in de offerte beschreven, niet standaard inbegrepen. Handmatig plaatsen van content kan worden verzorgd tegens een aangepast tarief.
 • Offertes hebben een geldigheidsduur van zestig dagen.
 • Het verzorgen van updates van website en/of plug-ins naar een nieuwere versie wordt altijd o.b.v. uurtarief gefactureerd; de eventuele vooraf verstrekte prijsopgave geldt daarbij slechts als een indicatietarief.
 • Ook indien vooraf geen prijs is opgevraagd of afgegeven, dienen aangevraagde en uitgevoerde werkzaamheden te worden vergoed o.b.v. aantal uren vermenigvuldigd met het geldende uurtarief zoals in deze voorwaarden is vermeld.
 • Tenzij expliciet anders afgesproken, worden werkzaamheden na live-gang van de website in een live omgeving uitgevoerd.
 • Ofschoon De Websmid zich inspant om de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, dient u zelf ook te controleren of deze naar wens zijn uitgevoerd en naar behoren functioneren. Eventuele tekortkomingen t.o.v. hetgeen redelijkerwijs verwacht mag worden en/of schriftelijk afgesproken, worden z.s.m. na melding hiervan, binnen de mogelijkheden van De Websmid, verholpen.
 • De Websmid zal adequaat reageren op meldingen van tekortkomingen die het gevolg kunnen zijn van werkzaamheden die door De Websmid zijn uitgevoerd.
 • De Websmid is niet aansprakelijk voor inkomstenderving of extra kosten door tekortkomingen in de website, al dan niet het gevolg van werkzaamheden die door De Websmid zijn uitgevoerd.
 • De Websmid is niet aansprakelijk voor inkomstenderving of extra kosten door een late of een te late oplevering van werkzaamheden die door De Websmid zijn of zouden zijn uitgevoerd.
 • De Websmid is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van open source software, externe plug-ins en templates, al dan niet via De Websmid of via derden verkregen.
 • De Websmid is niet aansprakelijk voor de aanschafkosten, inkomstenderving of extra kosten door en van open source software, plug-ins en templates, al dan niet via De Websmid of extern verkregen.
 • De Websmid dient, nadat alle openstaande posten zijn voldaan, klant volledig toegang te geven tot beheerpanel van de ontwikkelde software en serveraccount.